Regulamin sklepu internetowego www.sandras.fit

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Właścicielem sklepu internetowego jest Sandra & CO Sp z o.o., ul. Szkółkarska 25 Suchy Las 62-002. NIP 972-132-18-97, REGON 520384802, zwany dalej Sprzedającym.
  2. Składający zamówienie, zwany jest w dalszej części regulaminu Klientem.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego www.sandras.fit. Zmiany nie dotyczą tych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży.
  4. Adres do korespondencji.  Sandra & CO Sp z o.o., ul.Szkółkarska 25 Suchy Las 62-002 hello@sandras.fit Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1090 1056 0000 0001 4906 3957 Santander Bank Polska
  5. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej hello@sandras.fit lub na numer telefonu +48 789 789 411. Reklamacje należy kierować na adres hello@sandras.fit. Kontakt telefoniczny z obsługa sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 16.00.
  6. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sandras.fit
 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE
  1. Klienci mają możliwość skorzystania z rozszerzonych Usług Serwisu www.sandras.fit po dokonaniu rejestracji, za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie www.sandras.fit i logowania się w Serwisie www.sandras.fit z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
  2. Rejestracja w Serwisie www.sandras.fit następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Klienta, w szczególności takich jak adres e-mail oraz opcjonalne hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie www.sandras.fit danych Klienta.
  3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a  Sprzedającym.
  4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
  5. Każdy Klient może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Sprzedającego. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia lub zablokowania do momentu uzyskania wyjaśnień. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 3. OFERTA SKLEPU
  1. Oferta prezentowana na stronie jest oferta handlową.
  2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje przez złożenie zamówienia w sposób określony w pkt III.
  3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako oddzielna pozycja w koszyku. Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączmy paragon lub fakturę.
 4. ZAMÓWIENIA
  1. Domniemywa się, że Klient sklepu internetowego zapoznał się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia.
  2. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby posiadające w polskim prawie zdolność do czynności prawnych.
  3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.
  4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia w formie elektronicznej.
  5. Sklep www.sandras.fit, zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
  6. Zamówienie realizujemy najpóźniej w piątym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
  7. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru, skompletowanie zamówienia nie jest możliwe w ustalonym terminie, Klient zostanie powiadomiony o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub terminie normalnym ale z niekompletną jego realizacją oraz możliwością jego anulowania.
  8. W razie podjęcia decyzji przez Klienta (gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) o realizacji części zamówienia, pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek.
  9. W razie podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z zamówienia( w przypadku gdy sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Klientowi (w przypadku przedpłaty) na rachunek przez niego wskazany.
  10. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta niezwłocznie po jego skompletowaniu, a w przypadku wybrania płatności przelewem po uznaniu naszego rachunku (przy płatności przez DotPay potwierdzenie płatności otrzymujemy w ciągu 20 min).
  11. W szczególnych wypadkach (na skutek błędu informatycznego, lub nieuzasadnionego użycia kodu rabatowego bądź pozyskania i wykorzystania go w sposób niezgodny z regulaminem) sklep ma prawo odstąpić od sprzedaży i nie zrealizować zamówienia.
 5. WYSYŁKA TOWARU
  1. Wysyłki realizowane są tyko w dni robocze.
  2. Wysyłka towaru jest realizowana od 1 do 2 dni roboczych (nie dotyczy sprzedaży PreOrder). Dostępne sposoby dostawy zamówionych produktów: Kurier DPD, Kurier InPost, Paczkomat InPost  (nie mamy wpływu na godziny doręczenia paczek przez kuriera, kurier nie ma obowiązku dzwonić do klienta przed doręczeniem paczki) – dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem w/w firmy kurierskiej.
  3. Informujemy, iż ze względu na ograniczoną możliwość kontrolowania przesyłek zagranicznych, wysyłamy towar na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów EU – lista dostępna na stronie przy finalizacji zamówienia.
 6. KOSZTY DOSTAW i FORMY PŁATNOŚCI
  1. Koszty przesyłki pokrywa Klient, zgodnie z opcjami przedstawionymi mu w formularzu zamówienia.
  2. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób. Przelew przez serwis „przelewy24”- serwis ten umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków, płatność BLIK, odroczona płatność PayPo, Apple Pay, Google Pay.
 7. REKLAMACJE I ZWROTY
  1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące produktów sprzedanych w ramach Serwisu www.sandras.fit poprzez przesłanie pisemnej reklamacji na adres Sprzedającego – reklamacje uszkodzonego towaru przez kuriera należy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki, przy kurierze. W innym przypadku zgłoszenia uszkodzonego produktu w transporcie nie będą uznane.
  2. Reklamacje można ponadto zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: hello@sandras.fit.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
  6. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt.
  7. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres: Sandra & CO Sp z o.o. Sandra & CO Sp. z o.o. ul. Jędrzejowska 47, Łódź 93-636, mail: hello@sandras.fit. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot zakupionego produktu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy dostępne są tutaj.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Klientów, jest Sandra&Co sp. z o.o.
  2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi zostały uregulowane w Polityce Prywatności, która jest dostępna tutaj. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Świadczenie usług przez Sprzedającego w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Klientowi przysługuje prawo zamknięcie Konta w każdym czasie.
  2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Klient może złożyć za pomocą wiadomości email, wysłanej z adresu email powiązanego z danym kontem Klienta na adres: hello@sandras.fit
  3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego. w trybie natychmiastowym gdy:
   1. Zarejestrowany Klient narusza postanowienia Regulaminu, lub
   2. stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
   3. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedającego lub w inny sposób istotnie szkodzą Sprzedającemu.
  4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Sprzedający uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów na stronach Serwisu www.sandras.fit oraz w drodze korespondencji e-mail.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie www.sandras.fit oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Klientów.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient uprawniony jest do rozwiązania umowy, zgodnie z postanowieniami opisanym w rozdziale „Rozwiązanie Umowy”.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klienci będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres email hello@sandras.fit.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2021.
Back to Top

Search For Products

Produkt został dodany do koszyka