loader image
BLACK WEEK!  Tylko teraz z kodem “BLACK15″, wszystko taniej o 15% 💜

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16

MENU

Regulamin akcji Sandra’s x MD CLINIC x Batida

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) reguluje zasady udziału w akcji promocyjnej, organizowanej przez Sandra & CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. ul. Szkółkarskiej 25 (REGON 520384802, NIP 9721321897), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993392 (dalej „Organizator”).
 2. Nadrzędnym celem akcji promocyjnej jest szerzenie świadomości wśród kobiet w zakresie profilaktyki badań piersi.
 3. Regulamin określa zasady udziału oraz prawa i obowiązki Uczestników akcji promocyjnej i Organizatora akcji.
 4. Akcja promocyjna rozpoczyna się 16.10.2023 r. i trwa do końca października 2023 r. lub do wyczerpania bonów o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu.  
 5. Akcja promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Przedmiot i zasady skorzystania z akcji

 1. Organizator prowadzi sklep internetowy www.sandras.fit, w ofercie którego znajdują się  produkty żywnościowe i suplementy diety.
 2. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zobowiązuje się sfinansować 150 bonów „na okaziciela”, które będą uprawniać do przeprowadzenia bezpłatnego badania piersi w klinice prowadzonej przez MD CLINIC PRAGA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-505) przy ul. św. Wincentego 14. Jeden bon uprawnia do jednego bezpłatnego badania.
 3. Aby skorzystać z akcji i uzyskać bon uprawniający do wykonania darmowego badania piersi, Uczestnik akcji promocyjnej, w procesie zakupowym na platformie www.sandras.fit, musi dokonać zakupu jednego z produktów (Premium Marine Collagen, Beauty Booster, Ashwagandha lub Maca) oznaczonych różową wstążką i przy płatności zaznaczyć opcję “chcę otrzymać bon”.
 4. Każdy uczestnik akcji promocyjnej może otrzymać maksymalnie jeden bon i to niezależnie od wartości dokonanych zakupów na platformie www.sandras.fit.
 5. Bon nie może być przedmiotem dalszej odsprzedaży.
 6. Sprzedaż produktów oznaczonych różową wstążką, umożliwiających zdobycie przedmiotowego bonu, trwa do końca października lub do wyczerpania ilości bonów – Organizator przewidział maksymalnie 150 bonów.
 7. Otrzymany bon należy zrealizować należy wykorzystać najpóźniej do 30 listopada 2023 r., po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w MD CLINIC PRAGA. Dane kontaktowe znajdują się pod adresem: www.praga.mdclinic.pl. Podczas rejestracji na badanie uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany podać indywidualny kod bonu. Ponadto uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany przedstawić wydruk bonu bezpośrednio przed rozpoczęciem badania.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia akcji znajdują zastosowanie Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych które są dostępne na stronie https://sandras.fit/polityka-prywatnosci/.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu akcji promocyjnej, można składać najpóźniej do 10 listopada 2023 r., przesyłając wiadomość na adres biuro@sandras.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis przyczyny reklamacji i żądanie względem Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik akcji promocyjnej zostanie powiadomiony informacją zwrotną na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.
 4.  Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 5. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2023 .
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania akcji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://sandras.fit/ .
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie informacje o promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji .
 6. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że w przypadku uznania jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu za nieważny lub w inny sposób prawnie wadliwy, pozostała jego część zachowuje moc obowiązującą w najdalszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

OWSIANKA
ZA 1ZŁ

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego zacznij go od przygotowania jednej z naszej nowości: owsianki z dodatkiem kakao lub matchy. Do końca tygodnia przy zamówieniu za min. 200 zł otrzymasz ją za 1 zł! Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna. 

JĘZYK:

WALUTA: