loader image
BLACK WEEK!  Tylko teraz z kodem “BLACK15″, wszystko taniej o 15% 💜

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16

MENU

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu “Śniadanie z Sandrą Kubicką”. 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilów „sandrasfit” w serwisie Instagram oraz „Sandra’s” w serwisie Facebook, zwanego dalej „Konkursem” jest Sandra & Co sp. z.o.o, ul. Szkółkarska 25, 62-002 Suchy Las, NIP 972-132-18-97, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród we wszystkich Konkursach jest Organizator. Liczbę nagród oraz ich rodzaj określa Organizator każdorazowo w ogłoszeniu o Konkursie, zwane=ym dalej również „Ogłoszeniem”, umieszczonym w ramach profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/sandrasfitt)  lub Instagram (www.instagram.com/sandrasfit), zwanych dalej również łącznie „Profilem”. 

4.  Konkurs trwać będzie od dnia 10.02.2022 do 14.02.2022 do godziny 23:59.

5. Wyniki Konkursu będą każdorazowo opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

6. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie ogłoszonym w ramach Profilu i określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź obyczaje.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych, w szczególności poprzez generowanie automatycznych odpowiedzi lub uzyskiwania korzystnych wyników czasowych.

11. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

12. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

13. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

14. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook/Instagram. Facebook/Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook/Instagram.

16. Meta Platforms Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Meta Platforms Inc.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 16 lat, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którzy dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie. 

2. Poprzez polubienie postu pod Ogłoszeniem umieszczonym w ramach Profilu, w oparciu o które Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tychże członków (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram/Facebook zgodnego z jego prawdziwymi danymi osobowymi;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) dokonanie zamówienia produktów na stronie internetowej www.sandras.fit w dniach 10.02 -14.02.2022

(d) wykonanie Zadania Konkursowego podczas składania zamówienia, które zostało odrębnie określone w poście konkursowym w serwisie Instagram/Facebook w ramach Profilu

2. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

3. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego Ogłoszenia. W Ogłoszeniu Organizator szczegółowo opisze zadanie konkursowe (zwane również „Zadaniem Konkursowym”), czas trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, przewidywane Nagrody i ich ilość oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu.

2. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Zadanie Konkursowe będzie polegać na umieszczeniu w notatkach do zamówienia na stronie www.sandras.fit kreatywnego komentarza. 

3. Treść Zadania Konkursowego, a tym samym posta konkursowego brzmi następująco:

Chcielibyście zjeść wspólne śniadanie z  @sandrakubicka?😎  Z okazji Walentynek przygotowaliśmy dla naszych klientów konkurs, dzięki któremu będzie to możliwe.
Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział?

💟 polubić post konkursowy
💟 dokonać zamówienia w naszym sklepie online www.sandras.fit
💟 Podczas składania zamówienia w dedykowanym polu tekstowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe: W jaki sposób okazujesz miłość samej sobie?

5 najbardziej kreatywnych odpowiedzi zaprosimy na spotkanie z Sandrą. Nie zabraknie tam również naszych produktów. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14 lutego do końca dnia.

PS Wszystkie zamówienia złożone od dziś do poniedziałku do końca dnia będą specjalnie pakowane oraz dołączona zostanie do nich  unikatowa karta 💟
Regulamin konkursu: link

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o jednostronną decyzję Organizatora, bez podania przyczyny, nie dłużej jednak niż o 14 dni. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu.

7. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Komisja przy ocenianiu wykonanych Zadań Konkursowych będzie brać pod uwagę pomysłowość, oryginalność, kreatywność lub ewentualnie dodatkowe kryteria każdorazowo wskazane w ramach Ogłoszenia.

8. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne (nie przysługuje odwołanie). Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W ciągu siedmiu dni od momentu zakończenia Konkursu, Komisja wyłoni spośród Uczestników zwycięzców konkursu (dalej również zwanych „Zwycięzcami Konkursu”) oraz poinformuje o rozstrzygnięciu, poprzez ogłoszenie na Profilu oraz w bezpośredniej wiadomości email do Uczestnika. W wiadomości email znajdzie się formularz, który będzie niezbędny do realizacji Nagrody, a w treści którego będzie należało wskazać następujące dane:

a) imię

b) nazwisko

c) telefon kontaktowy

Następnie Uczestnik będzie zobowiązany do odesłania uzupełnionego formularza w formie wiadomości email do Organizatora i to najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 

2. Nagrodami jest 5 (słownie: pięć) pojedynczych zaproszeń, zwanych  dalej również „Nagrodą”, na wspólne śniadanie z Sandrą Kubicką. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. 


3. Realizacja Nagrody odbędzie się w Warszawie. W miarę możliwości data spotkania zostanie ustalona ze zwycięzcami Konkursu, jednak nie nastąpi to później niż na 120 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia co do daty realizacji Nagrody, Organizator zastrzega możliwość jej odgórnego ustalenia. W przypadku niemożności stawiennictwa zwycięzcy Konkursu w zaproponowanym miejscu i dacie, Nagroda przepada.

4. Przyznana w ramach danego Konkursu Nagrody nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.

5. W przypadku nieprzesłania Organizatorowi informacji o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu lub danych nieprawdziwych, Nagroda przepada. 

6. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Sandra & Co sp. z.o.o ul. Szkółkarska 25, 62-002 Suchy Las, NIP 972-132-18-97

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym przede wszystkim w celu ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem Profilu (wyłącznie w zakresie imienia i pierwszej litery nazwiska), wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Administrator danych osobowych oświadcza, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 f rozporządzenia RODO oraz art. 6 pkt 1 a i c (w przypadku Zwycięzców Konkursu). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane:

a.) dane osób nie będących Zwycięzcami Konkursu: przez okres trwania niniejszego konkursu oraz okres niezbędny na wyłonienie Zwycięzców Konkursu. 

b.) dane zwycięzców: przez okres wynoszący 5 lat, począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku o którym mowa w §5 ust. 9 oraz przez okres do przedawnienia roszczeń jakie Zwycięzca Konkursu może podnieść wobec Organizatora lub Organizator może podnieść wobec zwycięzcy Konkursu. 

7. Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych które powierzyła, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, przekazując swoje pełne imię i nazwisko oraz adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. 

8. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom Nagrody. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie oraz wydanie Nagrody.

10. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem,

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej.

§ 8 Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej, to jest wpisu/komentarza (zwanego dalej „Dziełem”), umieszczonego zgodnie z treścią Zadania Konkursowego. 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przedmiotem licencji zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji. Jeżeli po udzieleniu licencji do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. 

4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie stosownego wpisu) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Dzieła wraz z możliwością udzielania sublicencji oraz niewyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilą Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu.

5. Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do: 

a. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, 

c. wprowadzania do obrotu, 

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

e. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w szczególności za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com, na stronie internetowej Organizatora działającej pod adresem internetowym: www.sandras.fit, 

f. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, 

g. wystawiania, 

h. wyświetlania, 

i. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu, 

j. dzierżawy, 

k. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 

l. nadawania za pośrednictwem satelity, 

m. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła,

n. w ramach działań związanych z promocją marki Sandra’s poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia, komentarza i recenzji.

6. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

(a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła, 

(b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, 

(c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.

7. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.

8. Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń.

9. Organizator ma prawo również do korzystania z fragmentów Dzieła w zakresie pól eksploatacyjnych określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

10. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

11. Licencja niewyłączna, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

12. Za udzielenie licencji do Dzieła, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającą reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Sandra & Co sp. z.o.o ul. Szkółkarska 25, 62-002 Suchy Las. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu.

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: hello@dev2.sandras.fit. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny również do wglądu w siedzibie Organizatora.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – hello@dev2.sandras.fit informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

OWSIANKA
ZA 1ZŁ

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dlatego zacznij go od przygotowania jednej z naszej nowości: owsianki z dodatkiem kakao lub matchy. Do końca tygodnia przy zamówieniu za min. 200 zł otrzymasz ją za 1 zł! Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna. 

JĘZYK:

WALUTA: